Io & il mio paletot

Distante
IMG_3016Caldo
IMG_3021IndifferenteIMG_3043FreddoIMG_3001